Home / Học tiếng Nhật / 4NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ NGOẠI LAI SANG KATAKANA

4NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ NGOẠI LAI SANG KATAKANA

4NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ NGOẠI LAI SANG KATAKANA

1. Từ ngoại lai có thành phần âm tiết là nguyên âm (a,e,u,i,o):
chuyển nguyên dạng của từ sang katakana
VD: Tomato –→ トマト
memo –→ メモ
camera –→ カメラ

2. Chuyển từ có thành phần âm tiết dạng phụ âm 
– Từ kết thúc bởi phụ âm “t” và “d” thì cộng thêm o
VD: hint –→ ヒント (trừ salad – サラダ)
– Đối với những từ có các âm tiết kết thúc bởi (c,b,f,g,k,l,m,p,s) thì cộng thêm “u”
VD: mask – masuku –→ マスク
Post – posuto –→ ポスト
– Đối với những từ kết thúc dạng “te” hay “de” thì chuyển giống như dạng kết thúc là “t” và “d’’ , sẽ cộng thêm “o”
VD: note –→ noto , shade – shado –→ シェード
– Và đối những từ kết thúc dạng “ ce, be, fe, ge, ke, le, me, pe, se) thì vẫn cộng thêm “u”
Simple –→ シンプル single –→ シングル

3. Trường âm: 
– Đối với từ có âm “-ar”, “-er”, “-ir”, “-ur”, “-or” sẽ chuyển thành trường âm
VD: car –→ カー
Curtain –→ カーテン
– Đối với từ có âm “-ee-“, “-ea-”, “-ai-”, “- oa-”, “-au-“, “-oo-“
VD: speed –→ スピード  coupon –→ クーポン
– Đối với từ có dạng “-all”, “-al”, “-ol”
VD: gold –→ ゴールド all –→ オール
– Đối với từ có âm “ –w”, “-y”
VD: Show –→ ショー  Copy –→ コピー
– Đối với từ có âm “-a-e” “-o-e” “-u-e”
VD: Case –→ ケース game –→ ゲーム
– Đối với “-ation” và “-otion”
VD: automation –→ オートメーション
Lotion –→ ローション
– Đối với từ có âm “-ire” “-ture”
VD: culture –→ カルチャー

4. Âm ngắt “ッ“
– Đối với âm “-ck” , “-x”, “-tch”, “-dge”
VD: block –→ ブロック
Match –→ マッチ
Box –→ ボックス
– Đối với âm “-ss” “-pp” “-tt” “-ff”
VD: Massage –→ マッサージ
Staff –→ スタッフ
– Đối với âm “- at”, “-ap”, “-et” “-ep” “-ip” , “-op”, “-og”, “-ic”, “-ot”
VD: ship シップ net ネット
– Đối với âm “-oo-” “-ea-“ “-ou-“ “-ui-“
VD: book –→ ブック  cookie –→ クッキー

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.