Australia & New Zealand

Canada

Euro

Japan

đối tác

AUSTRALIA

 

Danh sách ứng viên

phỏng vấn 12/03/2024

  • Thợ bắn mái 

Nguyễn Đại Tín

Trương Như Hiếu

  • Sửa chữa ô tô

Nguyễn Văn Văn

  • Thợ mộc

Nguyễn Văn Hùng

  • Thợ tóc

Trần Minh 

Nguyễn Trọng Thanh

see more